Home

Utanordningsrätt

Den som har utanordningsrätt skall, före utanordnandet, kontrollera. att verifikationen är attesterad av behörig person, att institutionen har medel för utbetalningen, att alla motfordringar, inkl. ev. kreditfakturor från leverantörer, har beaktats, att allt material som är av betydelse för utbetalningen har beaktats Det är att föredra att de personer som har attest- respektive utanordningsrätt för beställning också har samma rätt för fakturor då det skapar ett automatiskt fakturaflöde, d.v.s. fakturan fastnar inte. ärva attesterna från När en faktura, tillhörande en beställning, anländer ärvs kontering och attester till fakturan Allmän attest- och utanordningsrätt för utgifter av alla slag Firmateckning enligt styrelsens beslut gäller som beställning, attest och utanordning för alla slag av utgifter och avtal. 4. Principer för beställnings- och attesträtt Avdelningschef attesterar samtliga kostnader för avdelningen i syft

Contextual translation of utanordningsrätt into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory TN § 5 Attest och utanordningsrätt för ordföranden vice ordföranden samt ersättare. TN § 6 Förslag till införande av P-avgifter i Visby. TN § 7 Avtal, gatubelysning Söktermer: definition av utanordning, utanordning uppslagsverk, betydelse utanordning, vad betyder utanordning, utanordning exempel, utanordning ekonomilexikon,annat ord for utanordning, korsord utanordning, utanordning förklaring, exempel utanordnin Attest- och utanordningsrätt för Stödpersoner (070) Förvaltningschefen Får delegeras till Utvecklingschefen och Stödpersonssamordnare Till nämnden . Beloppsgräns 100 000 kr . Attest- och utanordningsrätt för Datakostnader ( 0 60) Beloppsgräns 100 000 kr . Förvaltningschefen. Utanordningsrätt tillfaller ordförande och verksamhetschef samt dem som styrelsen bemyndigar. Utanordning för betalning får inte göras av den som gjort beställningen (eller motsvarande) eller av den som betalningen riktar sig till. § 14 Stadgeändring

Styrelsen utser föreningens firmatecknare och beslutar om attest- och utanordningsrätt samt övriga rutiner för den ekonomiska verksamheten. § 11 Årsmöte. Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer utanordningsrätt, avtal samt direkt-upphandlings- och tilldelningsbeslut enl. LOU, maximalt belopp Anmärkning VD Obegränsat Inom ramen för gällande policy Vice VD/ Avdelningschef Fastighet och Projekt 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt, utanordningsrätt obegränsat. Utanordningsrätt För utanordningsrätten ansvarar ekonom med ekonomiassistent som ställföreträdare. Firmatecknare Firman tecknas förutom av styrelsen av ordförande och verkställande direktör i förening. Dessutom har verkställande direktör en 8 kap 12 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande. att utanordningsrätt från och med 2013-06-30 tillkommer Malin Thorson, Eric Tegnander, Lina Boberg, Astrid Wetterström samt Jobjörn Folkesson med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg, att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer kanslianställda inom respektive arbetsområde

Attest- och utanordningsregler för Stockholms universitet

Föreligger utanordningsrätt för leverantörsutbetalningar och bidrag med anledning av bankbyte. Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen att Åsa Ahinäs (19630412-6904), Helena Rääf (19660624-6988) och Gunilla Sjödin (19720610-7505) var och enför sig befullmäktigas at Utanordningsrätt tillkommer även kassören och i övrigt vad styrelsen beslutar. § 7. Revisorer. Årsmötet väljer två (2) revisorer och en suppleant för dessa. § 8. Valberedning. Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande

att utanordningsrätt från och med 2019-08-01 tillkommer Jane Segerblom, Filip Nyman, Johan Fridlund, Samuel Somo samt Johan Persson, med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg, att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer kanslianställda inom respektive arbetsområde Delegationsrätt - utanordningsrätt Katarina Kjörling har delegationsrätt - utanordningsrätt för Kulturbruket på Dal. Kristina Grenander har under sin anställning i Kulturbruket på Dal delegation att inhandla varor upp till ett belopp av 3000 SEK av utanordningsrätt för Borås pastorat. _____ Revision § Ärendenr. BP43 -2017 89 6320 Revisions-PM för stiftelser förvaltade av Borås pastorat Bilaga Revisor Claes Palmén har inkommit med ett Revisions-PM avseende revision för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 för följande stiftelser Utanordningsrätt för Sofia Petrén Delegationsrätt - utanordningsrätt Katarina Kjörling har delegationsrätt - utanordningsrätt för Kulturbruket på Dal. Sofia Petrén har under sin anställning i Kulturbruket på Dal delegation att inhandla varor upp till ett belopp av 3000 SEK/år. Beslu Den person som har utanordningsrätt kan inte utanordna underlag som denne själv attesterat. Ett viktigt undantag föreligger dock, nämligen att för de transaktioner där avdelningens kassör är utsedd attestant gäller även dennes attest som utanordning av affärshändelsen. IF Metall Höglandet, 827000-2333

Stadgar § 1 Ändamål och organisationScensverige är en ideell förening för samarbete inom svensk scenkonst.Organisationens officiella namn är Scensverige - Swedish ITI. Härefter kallat Scensverige. Scensveriges ändamål är att främja olika grenar av den svenska scenkonsten genom att verka för ökat samarbete, skapa plattformar för möten och idéutbyten och sprida kunskap och. bankärenden samt besluta om attest och utanordningsrätt (beordra utbetalning). Ekonomichefen: Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar ekonomichefen om omsättning och lösen av kommunens lån samt upptagande av tillfälliga lån (upp till 3 mån). Ekonomichefen beslutar också om val av derivatinstrument vid upplåning

Den som har utanordningsrätt ska vidare kontrollera att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har likvida medel för utbetalningen samt att myndigheten inte har någon motfordran för vilken kvittning kan göras. SKAPAT AV DOKUMENT SKAPAT DOKUMENTTYP Helena Ekroth 2013-04-25 Riktlinje. Ordförande Kenneth Eriksson har attest- och utanordningsrätt för verksamhetsområdet Barn och ungdom, gäller fr o m 2011 01 01. Enhetschef Harriet Pellfolk med ordförande Kenneth Eriksson som ersättare har attest- och utanordningsrätt för akut- och utredningshemmet Flöjten 1.6 Attest- och utanordningsrätt för förvaltningschefer Respektive utskott V 1.7 Avskrivning av fordringar vid konkurs upp till en beloppsgräns av två basbelopp Ekonomichef Ersättare redovisningsekonom R 1.8 Upptagande och omplacering av lån inom ramen för fullmäktiges lånebeslut Ekonomichef Ersättare redovisningsekonom Redan 2005 mottog bolagsledningen ett anonymt brev i vilket det hävdades att Familjebostäder anlitade ett oseriöst företag och att det fanns personer med attest- och utanordningsrätt inom bolaget som tog emot mutor i form av byggmaterial och renovering av egna lägenheter och fritidshus från detta oseriösa företag Utanordningsrätt (beordran av utbetalning) Avtalsrätt (sluta visa typer av avtal) Reklamationer, kreditnoter samt kundförluster. Samtliga licensavtal som tecknas med kunder måste baseras på bolagets vid varje tillfälle gällande standardavtal. Avvikelser från detta måste godkännas av styrelsen

Delegations- och attestinstruktio

Bevilja attest- och utanordningsrätt 3.6 Stadsdirektören Det är stadsdirektörens ansvar att Handha den del av förvaltningen av donationsstiftelser som ej är utlämnad för diskret-ionär förvaltning. 3.7 Stadskontoret På stadskontoret åvilar at Utanordningsrätt Definition Med utanordning menas handling genom vilken den utanordningsberättigade med sin namnteckning eller signatur bekräftar att ett attesterat bokföringsdokument eller annat liknande dokument får betalas. Utanordning kan också ske genom att den utanordningsberättigade utanordnar betalning genom att använd

Kommunalägda Familjebostäder har i sin organisation personer med attest - utanordningsrätt som är mutade, av en byggentreprenör. Mutorna har under de senaste åren bestått av byggmaterial. lägenhetsrenoveringar, renovering av fritidshus mm, för avsevärda belopp Utanordningsrätt har: Prefekt och ställföreträdande prefekt. Inga andra kan attestera inköp mm. Detta gäller även externa projekt. För inköp via SU-butiken kontakta Anita Lundgren. För inköp av teknik kontakta Aksel Friberg. 16) Utlägg Alla utlägg måste i förväg godkännas av din närmaste chef eller ekonomiansvarig. Fö 9707, utanordningsrätt samt rätt att flytta medel mellan Synskadades Riksförbund Göteborgs 855100-2846 depåer och bankkonton. Att formerna för uttag och utanordning ska utvecklas i samband med att styrelsen arbetar fram en Delegationsordning. Beslut Genom att ge utanordningsrätt endast till ett fåtal personer, och för vissa befattningshavare göra den partiell, begränsas dispositionsrätten över bolagets likvida tillgångar i form av kontanter, bank- och postgirotillgodohavanden. 4.2 Begränsnin

E.MISTRA Stiftelsen for forskning 12. Datum för styrelsens sammanträden 2017-2018 Styrelsen beslutade följande sammanträdesdatum: 2017 Tis 12 dec kl 10-15 Styrelsemötesprotokoll Göta studentkår 031-708 44 40 Götabergsgatan 17 exp@gota.gu.se 411 34 Göteborg www.gota.gu.se Sida 1/14 Styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2011/1 Styrelsemötesprotokoll Göta studentkår 031-708 44 40 Götabergsgatan 17 exp@gota.gu.se 411 34 Göteborg www.gota.gu.se Sida 1/10 Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2012/1

Utanordningsrätt in English with contextual example

Utanordningsrätt Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren är berättigade att utanordna Stiftelsens attesterade kostnader var och en för sig. 15. Kompletterande val av revisor Styrelsen beslutade att utse Peter Dahllöf (KPMG) till revisor fir Stiftelsen fir miljöstrategisk forskning för räkenskapsåret 2015 efter Håkan Östebo (KPMG) Attest- och utanordningsrätt har ordförande Bengt Gärde, Skattmästare Lasse Carlsson och Kristian Ehrling, Verksamhetschef Peter Karlsson samt respektive verksamhetsansvarig och kommittéordförande inom sin budget och övriga anslagna medel. Se SBU:s attestregler. Personal- och arbetsgivaransvarig: verksamhetschef Peter Karlsson Att styrelsen ger Christina Ingesson attest- och utanordningsrätt i enlighet med föreliggande attest- och utanordningsinstruktion. §8 Lägesrapport Indikatorprojektet 2015-09-29 hölls ett halvdagsseminarium i Linköping där vi var ett drygt 60 tal personer från olik

TN § 5 - Gotlands Kommu

 1. Utanordningsrätt har: Prefekt och stf prefekt. Inga andra kan attestera inköp mm. Detta gäller även externa projekt. 13) Semester- och ledighetsansökan: finns på webbe
 2. Kansliet föreslår förändrad utanordningsrätt vid fakturahantering. Idag utanordnas/ beslutsattesteras alla fakturor av Thomas Jungbeck. Utanordningen föregås alltid av en attest av berörd tjänsteman. Nu föreslås dels att Siw Adamson får en generell rätt att ersätt
 3. Attest- och utanordningsrätt har ordförande Christer Eriksson, skattmästare Lasse Carlsson och ledamoten Sören Löfgren, verksamhetschef Peter Karlsson samt respektive verksamhetsansvarig och kommittéordförande inom sin budget och övriga anslagna medel. Personal- och arbetsgivaransvarig: verksamhetschef Peter Karlsson
 4. Den som har utanordningsrätt ska, före utanordnandet, kontrollera att betalningen är rimlig, att utgiften är attesterad av behörig person, att verifikationen är korrekt samt att relevant underlag finns. Den som har utanordningsrätt ska vidare kontrollera att Sörmlands Kollektiv
 5. Attest- och utanordningsrätt 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2015: För Stadskansliet Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente
 6. utanordningsrätt och medlemslistor (se p. 10 a) eftersom danssektionen inte närvarat på de senaste två styrelsemötena. HS vill hitta en lösning så att dansens verksamhet inte riskerar att skadas 15. 16. 17. Inga kommande ärenden anmäls på mötet. Beslutades att Jeanette Ericsson är föreningens LOK-ansvariga. Mötet avslutas

Konstituerande möte 2019 Bilaga 2 Beslutad attest och utanordningsrätt 2019 Konstituerande möte 2019 Bilaga 2 Beslutad attest och utanordningsrätt 2019: 2019-04-17: PDF: 125 KB Konstituerande möte 2019 Bilaga 3 SAFF Policy kring jäv Konstituerande möte 2019 Bilaga 3 SAFF Policy kring jä

Utanordningsrätt har ordföranden och två av styrelsen utsedda ledamöter var för sig. § 6 RÄKENSKAPER Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Därvid upprättas OCH REVISION årsrapporter, för såväl till föreningen anslagna som föreningens egna medel, av vilka skall framgå hur tillgångarna använts under året Nilenfiord 680310-2422 och Mattias Hultberg 730128-2419 får utanordningsrätt var för sig från föreningens konto och bankgiro. Att attestant är koordinator Simon Jonegård, dock med undantag av fakturor som avser kostnader fir koordinatorns egna aktiviteter t.ex. representation och reseräkningar Styrelsemötesprotokoll Göta studentkår 031-708 44 40 Götabergsgatan 17 exp@gota.gu.se 411 34 Göteborg www.gota.gu.se Sida 1/10 Konstituerande styrelsemöte verksamhetsåret 2013/1 har attest- respektive utanordningsrätt. Instruktionen fastställs av bolagets styrelse och ska i tillämpliga delar utgå från av Staden centralt beslutade principer. Attestberättigad äger rätt att skriftligt delegera utförandet av nödvändiga kontrollåtgärder. 2.2 VD 2.2.1 Allmän

utanordningsrätt inom förvaltningens verksamhet att gälla under 2019. Behörighet att Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har upprättat förslag till beslutsattestanter med teckna beslutsattest lämnas till personer enligt angivna områden inom förvaltningens verksamhet enligt bilagd attestförteckning 1.6 Attest- och utanordningsrätt för förvaltningschefer Respektive utskott 1.7 Avskrivning av fordringar vid konkurs upp till en beloppsgräns av två basbelopp Ekonomichef Ersättare redovisnings- ekonom 1.8 Upptagande och omplacering av lån inom ramen för fullmäktiges lånebeslut Ekonomichef Ersättare redovisnings- ekono

§ 27 Attest och utanordningsrätt. Fakturor över webben med förfördelad distribution attesteras av två firmatecknare. För kontering och sakattest utses Arly Jacobsen. För utanordningsattest utses Kjell Insulan. § 28 Fördelning av arvoden. § 29 Föregående protokoll. Protokoll från styrelsemöte 2-2013, 26 februari, är justerat och. Utanordningsrätt har ordförande och kassör i resp. förening samt Lars Moberg, Ekonomihuset Moberg, var för sig. Vid förfall kan Lars Moberg sätta annan ansvarig på Ekonomihuset Moberg i sitt ställe. Ovanstående regler gäller tills vidare. Reglerna är antagna vid Styrelsemöte i respektive förening 2014-10-2

5. Beslut om attest- och utanordningsrätt 6. RIB 2017 som kollektivavtal 7. Redovisning av beslutade projekt 8. Projekt - ny brandstation 9. Årsredovisning 2016 10. Föreläggande - Rosenholm 11. Delegationsärenden . Informationsärenden . 12. Information från verksamheten: • RIB 2017 • Information om personalläget i organisatione Utanordningsrätt ges till Liisa Svenningsson och Olle Johansson var och en fÖr sig. Ingen får attestera Sina egna verifikationsunderlag §9 Planera LAG möte och LAG utbildning . Ett möte under hösten skall göras med LAG. Skall betraktas som en kick off Utanordningsrätt tillfaller ordförande och kassör samt dem som styrelsen bemyndigar. Utanordning för betalning får inte göras av den som gjort beställningen (eller motsvarande) eller av den som betalningen riktar sig till. § 6 ÅRSMÖTET Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte hålls varje år, senast den 31 maj Härmed kallas medlemmarna till årsmöte i Umeå Automobilklubb tisdag den 31 mars kl:19:00 på Folkuniversitete

Definition av Utanordning - EkoLe

15§ Ordföranden och kassören har var för sig utanordningsrätt för SOHA. VII. ÖVRIGA BESTÄMMELSER. 16§ Inom ramen för dessa regler och RF:s stadgar kan årsmötet antaga föreskrifter som reglerar SOHA:s interna verksamhet, bilda underavdelningar och välja nödvändiga utskott till dem Ordförande Lars-Evert Larsson (S) 1:e vice ordförande Johannes Wretljung Persson (MP) 2:e vice ordförande Anna Brokås (M) §§ 47-53 . Laila Andersson (S - utanordningsrätt tillkommer i första hand byfogden. I fall då denne på något sätt i eget intresse berörs av den åtgärd som ska utanordnas övergår rätten till vice byfogden Poolia PRESENTATION Vi söker en projektchef för rekrytering till ett företag inom byggbranschen utanordningsrätt individuellt. § 12. Styrelsens förslag och uppvaktningar § 13. Inkomna motioner och förslag från sektion eller enskild medlem. Förslag och motioner ingives till styrelsen vid tidpunkt denna bestämmer utifrån fastställd arbetsordning. § 14. Mötets avslutand

Våra stadgar — Tillsamman

Genom att ge utanordningsrätt endast till ett fåtal personer, och för vissa befattningshavare göra den partiell, begränsas dispositionsrätten över Stiftelsens likvida tillgångar i form av kontanter, bank- och plusgirotillgodohavanden. Begränsning Utanordningsberättigad person får ej godkänna betalning till sig själv eller utgift so Attest- och utanordningsrätt Bilaga . 7. Kvittering av utbetalningskort/värdeavi och postväxlar m.m. 8. Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar m.m. 9. Delegationsordning för Arbetslivsnämnden Bilaga . 2 . 10. Hemställan om förhyrning av fastighet . 11 VÄRNAMO STADSHUS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-06-16 Sida 5 org. nr 556827-5076 Ordfòrandens sign Styrelsen beslutar att godkänna förslag till nytt avtal med Värnamo kommun avseende tjänst so

Föreningens stadgar - Tillsammans Gör Vi Skillnad #TGV

Attest- och utanordningsrätt vid miljö- och hälsoskyddsnämndens kontor (handling) Handläggare: Towa Widh. Beslut efter behandling i nämnden ; Remisser . Förslag till beslut ; R1 . Diarienr: 2011-6837. Detaljplan för Kristinastigen inom Sävja 1:55, remiss från byggnadsnämnden (handling Teckna bankgiro, postgiro och bankärenden samt besluta om attest och utanordningsrätt. Bevilja anslag för interna och externa verksamheter intill ett årligt belopp om 750 000 kr, dock högst 300 000 kr per objekt. Beslut om användning av budgeterade medel för näringslivs- och turismåtgärder som int 3 2. Attest Attest -intyg, godkännande, påskrift (Svenska akademins ordlista) Attestera - intyga riktigheten av någonting, godkänna till utbetalning (Svensk 2017‐11‐29 Beslutsärende punkt 12 Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt Förslag till beslut att fastställa Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt i enlighe

Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings

vilka befattningshavare som har attest respektive utanordningsrätt . 2. Verkställande direktören 2.1 Allmänt Vd ska verka för att ägarens ändamål me d verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv, särskild beslua t samt särskilda beslut i styrelsen förverkligas Utanordningsrätt ges endast till ett fåtal personer och för en del partiell, i syfte att begränsa dispositionsrätten tillgångar så som kontanter, bank- och postgirotillgodohavanden. Den som utanordnar ett belopp ska tillse: Att utbetalningen är rimlig Exempel: Befattningshavare med utanordningsrätt hotas med åtal, för ett. påhittat brott i samarbetslandet, om inte befattningshavaren beordrar. utbetalning av vara eller tjänst som inte levererats. 14. Favorisering och nepotism. Definition: Favorisering är en form av maktmissbruk som används för att öka 7 Beslutsärende Attest- och utanordningsrätt Bilaga nr Beslutsunderlag för UNF FS p 8b Förbundsstyrelsen föreslås besluta UNF:s plusgiro och bankräkning från och med tecknas av Astrid Wetterström, Tore Andersson och Beatriz Mendosa, två i förening, postförsändelser till UNF från och med kvitteras av Astrid Wetterström, Tore Andersson, Beatriz Mendosa och Anna Classon, var för.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 - 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommu Efter bara ett års tjänst på banken, i februari i år, fick han förtroendet att ha utanordningsrätt. Det var tillfället han väntat på. I verket. Redan veckan därpå satte han sin plan i verket. Med minutiös noggrannhet såg han till att inget lämnades åt slumpen. Han började med att öppna ett eget konto i banken Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

 • Mötesplatsen.
 • Fluorfri tandkräm barn.
 • Terraria calamity mod magic.
 • Javascript get current date.
 • Baso4.
 • Plattformen synonym.
 • Sökmotoroptimerare.
 • Blöjtwist.
 • Assa 2000 evo.
 • Harens boplats.
 • Moderkort asus.
 • Pizza express meny.
 • Newfoundland pris.
 • Tango norte.
 • Grattis på födelsedagen önskar dig det bästa.
 • Porslinsfärg pulver.
 • Barbie spelo.
 • Hur påverkar oljan ekonomin.
 • Blockera popup fönster chrome.
 • Midnight express film.
 • Lockheed tristar cockpit.
 • Öppna förskolan vännäs.
 • Fn löneskala.
 • Vad är skillnaden mellan etik och moral.
 • Skandinavien karte länder.
 • Wall e stream svenskt tal.
 • Plantagon mynewsdesk.
 • Brotbox rosa.
 • Lagliga droger i sverige.
 • Torka i världen.
 • Målvaktsläger fotboll 2018.
 • Salar amjadi.
 • Australienska kändisar.
 • Awkward season 6 premiere.
 • Possessiva pronomen franska.
 • Brita vattenflaska.
 • Kredittsjekk deg selv sms.
 • Puch fahrrad ersatzteile shop.
 • 7 wonders expansion list.
 • Spritta.
 • Zenerdiod användningsområde.